จับตาวันนี้ ครม. เคาะเยียวยาผู้ประกอบการ-แรงงานเพิ่ม

จับตาวันนี้ ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ-แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาด เพิ่มเติม หลังยกระดับป้องกันมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนภายหลังยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

โดยวานนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามตรการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้มีมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานก่อสร้าง ร้านอาหารและศิลปะบันเทิงไปแล้ว ในอัตรานายจ้าง 3,000 บาทต่อแรงงาน 1 คน ซึ่งต้องไม่เกิน 200 คน ส่วนแรงงานได้รายละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่ามาตรการชุดใหม่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และแรงงาน  ทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ที่อยู่ในธุรกิจอื่น ๆ เช่น สถานเสริมความงาม ร้านนวด-สปา เป็นต้น โดยใช้หลักการในลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ได้มีมาตรการเยียวยาออกมาก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.64 ตามมติของศูนยบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

นอกจากนั้น จะมีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ…) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงอุตสาหกรรม จะรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของคณะกรรม มาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

ส่วนกระทรวงแรงงานรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน

 

Back to top button