ครม.ไฟเขียวยื่นขอคืนภาษีดบ. “พันธบัตรออมทรัพย์” ผ่านออนไลน์

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ -  เงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกผ่านออนไลน์


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้สามารถขอคืนเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รวมถึงเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของกรมสรรพากรในการพิจารณาคืนเงินภาษี

โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจากการได้ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก สามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่หักจากดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงพันธบัตรออมทรัพย์ของบุคคลนั้น (สำหรับกรณีที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งจำนวนไว้แล้ว) โดยต้องยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินที่ได้มีความตกลงกับกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งปัจจุบัน มีเพียงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB แห่งเดียว หรือบุคคลที่จะยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินนั้นต้องแต่งตั้งสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องต่อกรมสรรพากร

Back to top button