SMK ยอมถอย! ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ “โควิด” แล้ว พร้อมคุ้มครองตามเดิม

SMK ยอมถอย! ประกาศผ่านเว็บไซต์ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 “เจอ จ่าย จบ” แล้ว พร้อมให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันตามเดิม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แถลงว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิต-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ส่งผลให้ SMK ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 โดยให้กรมธรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้เร่งหารือกับตัวแทน SMK เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม แต่หากไม่ยอมทำตาม คปภ.พร้อมยกระดับด้วยการใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของคปภ.ในฐานะนายทะเบียน

ล่าสุด SMK ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า “สินมั่นคงประกันภัย” ขอแจ้งยกเลิกจดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบ โดยบริษัทยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันให้ไวรัสโคโรนาดังกล่าวกับลูกค้าตามเดิม

Back to top button