“ลุชัย ภุขันอนันต์” ตัดขายหุ้น AEC กว่า 6.2% เหลือถือ 4.2%

“ลุชัย ภุขันอนันต์” ตัดขายหุ้น AEC ออก 6.262% เหลือถือสัดส่วน 4.2091%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC โดย นายลุชัย ภุขันอนันต์ ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.262% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.2091% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ AEC โดยนางสาวจารุนันท์ อัศวดำรงชัย ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.262% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.7477% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button