“พิมพิลา จังพานิช” ตัดขาย UPA ออก 3% เหลือถือ 8.6%

“พิมพิลา จังพานิช” ตัดขาย UPA ออก 3.0206% เหลือถือ 8.5907%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA โดย นางสาวพิมพิลา จังพานิช ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.0206% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.5907% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button