HMPRO รายได้พุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 2 โต 52% มาที่ 1.4 พันลบ. หนุน 6 เดือนเฉียด 2.8 พันลบ.

HMPRO รายงานกำไรไตรมาส 2 โต 52% แตะ 1.4 พันลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนงวด 6 เดือนแรกเฉียด 2.8 พันลบ. รับรายได้โตแกร่ง


บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวดครึ่งแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 1,432.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 489.91 ล้านบาท หรือ 51.97% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี้

  1. รายได้รวม จำนวน 16,954.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,572.42 ล้านบาท หรือ 17.89% ซึ่งประกอบไปด้วย

– รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งเป็นรายได้ที่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้ จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 16,154.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,330.14 ล้านบาท หรือ 16.86% เป็นผลจาก จำนวนวันในการเปิดให้บริการมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งปิดสาขาชั่วคราวตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น กิจกรรม HomePro Super Expo เป็นต้น

สำหรับยอดขายโฮมโปรมาเลเซียปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาจากคำสั่ง Lockdown ของรัฐบาลมาเลเซีย ในช่วงเดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน – รายได้ค่าเช่า จำนวน 302.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.70 ล้านบาท หรือ 42.17% เป็นผลจากจำนวนวันในการเปิดให้บริการมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2 บริษัทยังคงมีการปรับลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า ซึ่งยังได้รับผลกระทบจากระบาดของ COVID-19

– รายได้อื่น จำนวน 497.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.58 ล้านบาท หรือ 44.23% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าในสาขา

  1. กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 4,065.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 778.03 ล้านบาท หรือ 23.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 23.78% ในปีก่อนมาอยู่ที่ 25.17% เป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดซื้อสินค้าเช่นกัน
  2. ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 156.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.00 ล้านบาท หรือ 31.02% จากการที่บริษัทฯเปิดให้บริการ พื้นที่เช่าในจำนวนวันที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายการจัดจ้างงานจากภายนอก (Outsource) ของธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น
  3. ค่าใช้จ่ายในการขายจัดจำหน่าย และบริหาร จำนวน 2,866.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 404.40 ล้านบาท หรือ 16.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเหตุผลหลักที่ค่าใช้จ่ายทีเป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นมาจากจำนวนวันเปิดทำการสาขาในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายหลักเพิ่มตามจำนวนวันที่เปิดทำการเพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน เช่น ค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือนและสวัสดิการ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ในประเทศส่วนใหญ่ แม้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย และบริหารในส่วนของโฮมโปรมาเลเซียในปีนี้จะลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการปรับลดลงเล็กน้อยจาก 17.81% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 17.74%
  4. รายได้ทางการเงินจำนวน 1.80 ล้านบาท ลดลง 6.21 ล้านบาท หรือ 77.56% จากรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลง
  5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 101.83 ล้านบาท ลดลง 24.16 ล้านบาท หรือ 19.18% จากการคืนกู้ยืมเงินระยะ สั้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ที่ได้มีการกู้มาเพื่อรักษาสภาพคล่องในช่วงมีคำสั่งปิดกิจการชั่วคราวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และจากการออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง เพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนดในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2564
  6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 310.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.95 ล้านบาท หรือ 52.54% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากกำไรก่อนหักภาษีที่เพิ่มขึ้น

Back to top button