“นพ.ชวลิต จรัสโชติพินิต” เก็บหุ้น SIS เพิ่ม หนุนถือกว่า 5%

“นพ.ชวลิต จรัสโชติพินิต” เก็บหุ้น SIS เพิ่ม 0.1399%  หนุนถือ 5.1399%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS โดย นายแพทย์ชวลิต จรัสโชติพินิต ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1399% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.1399% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button