THAI โละขายสำนักงาน-ที่ดิน 10 ทำเล เปิดเสนอราคา 19-25 ส.ค.นี้

THAI โละขายสำนักงาน-ที่ดิน 10 ทำเลในประเทศ เปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่ 19-25 ส.ค.นี้


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาช) หรือ THAI ได้ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.สำนักงานสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ดิน 8 แปลง เนื้อที่ 106.5 ตารางวา 2.สำนักงานหลานหลวง  กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 8 ชั้น และอาคารที่จอดรถ 6 ชั้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา 3.อาคารรักคุณเท่าฟ้า เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา 4.สำนักงาขายภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

รวมถึง 5.สำนักงานขายเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อาคารสำนักงาน 4 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา 6.สำนักงานขายพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 3 คูหา เนื้อที่ 36.6 ตารางวา 7.สำนักงานขายอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 21.4 ตารางวา 8.สำนักงานขายขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 64.2 ตารางวา 9.สำนักงานขายเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 69.1 ตารางวา และ 10.ที่ดินเปล่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 49.5 ตารางวา

ทั้งนี้ ได้ประกาศเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยให้ผู้เสนอราคามายื่นได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีเอกสารซองคุณสมบัติ เอกสารซองเสนอราคา และ เอกสารซองหลักประกันการเสนอราคามาพร้อมกัน โดยจะตรวจสอบซองคุณสมบัติและซองหลักประกันการเสนอราคาก่อนที่จะพิจารณาซองเสนอราคา

โดยบริษัทจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุด และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด และ/หรือเหมาะสมกับสถานการณ์การฟื้นฟูกิจการของบริษัทมากที่สุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ และเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท

ทั้งนี้เมื่อผลการเจรจาและพิจารณาราคาเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรตอบรับการเสนอราคาซื้อของผู้เสนอราคาว่าได้รับคัดเลือกเป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารหรือไม่

Back to top button