ราชกิจจาฯ ประกาศปรับอัตราค่าตรวจโควิดแบบ Real Time RT-PCR

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับอัตราค่าบริการตรวจโควิด ด้วย Real Time RT-PCR ให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์


ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม รายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่าวมีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการหลายรายการ โดยในข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR ด้วยการ Nasopharyngeal swab, Throat swab, Nasopharyngeal aspirate, Nasopharyngeal wash, สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนล่าง และทางน้ำลาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม คิดอัตราค่าบริการ 1,300 บาท

นอกจากนี้ ข้อ 21 ยังให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นรายการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR ในสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เช่น จากพื้นผิว ในอัตรา 1,600 บาท และน้ำจากสิ่งแวดล้อม 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 3,500 บาท

ส่วนการตรวจวิเคราะห์หาแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ทางน้ำเหลืองวิทยาชนิด IgG หรือ IgM ด้วยเทคนิค Enzyme Linked immunoassay (EIA) หรือ Chemiluminescence immunoassay (CMIA) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชนิด ซีรัม 1 มิลลิลิตร ในอัตรา 450 บาท

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/189/T_0001.PDF

 

Back to top button