PAP โชว์รายได้ขาย – บริการพุ่ง ดันกำไร 6 เดือนโตทะลัก 900%

PAP รายงานผลประกอบการครึ่งแรกปี 64 กำไรรวม 527 ลบ. โต 876% ส่วนไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 267 ลบ. โต 257% เดินหน้าปรับกลยุทธ์ธุรกิจรับมือสถานการณ์โควิด-19     


นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 4,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 กำไรสุทธิ 527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 473 ล้านบาท หรือร้อยละ 876 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2564 ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องรักษาการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 2,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญยังคงมาจากทิศทางราคาเหล็กโลก และราคาเหล็กในประเทศที่มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีแผนบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ การลดต้นทุน และการจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงแผนการผลิตและขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ได้ทันต่อความต้องการ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  ในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการต้นทุน และเตรียมพร้อมบุคลากร อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงานขั้นสูงสุด มีการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้แก่พนักงาน ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในระดับสูงสุดให้ทั้งพนักงานและคู่ค้า นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบาย Work From Home เพื่อให้พนักงานลดความเสี่ยง รวมทั้งการตรวจเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำสถานที่กักตัว หรือโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ (FAI) จัดเตรียมที่พักผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับพนักงานที่ป่วยให้เข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

Back to top button