“ภรัณยา รุจนพรพจี“ เก็บ SABUY อีก 1.12% หนุนถือเกิน 5.37% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่เบอร์ 3

นางสาวภรัณยา รุจนพรพจี เข้าซื้อหุ้น SABUY เพิ่มอีก 1.1203% หนุนถือแตะ 5.3725% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY โดย นางสาวภรัณยา รุจนพรพจี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 ส.ค.64 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.1203% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3725% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี 317,460,000 30.93
2. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 200,000,001 19.48
3. น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์ 50,000,000 4.87
4. นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ 46,529,800 4.53
5. น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 43,650,000 4.25

Back to top button