EFORL ตั้ง “ธัชพล กาญจนกูล” นั่งประธานบอร์ด-กรรมการอิสระ

บอร์ด EFORL แต่งตั้ง “ธัชพล กาญจนกูล” นั่งประธานกรรมการ-กรรมการอิสระ แทน “วิฑูรย์ สิมะโชคดี” มีผลตั้งแต่ 25 ส.ค.64 เป็นต้นไป


บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทนนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ซึ่งลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button