ตลท. เพิ่มเหตุเพิกถอน IFEC-POLAR หลังไม่ส่งงบปี 63 ช้าเกิน 6 เดือน

ตลท. เพิ่มเหตุเพิกถอน IFEC-POLAR หลังยังไม่ได้ส่งงบการเงินปี 63 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ช้าเกิน 6 เดือน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC และ 2) บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

Back to top button