S ใส่เงินเพิ่มทุน 789 ลบ. ถือหุ้น 2 โรงไฟฟ้า BGRIM แห่งละ 30%

BGRIM เผย S เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน BGPAT2 - BGPAT3 ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 789 ลบ.


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัท เอส. ไอเอฟ. จำกัด (S.IF.) บริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด (BGPAT2) และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด (BGPAT3) โดยทั้ง BGPAT2 และ BGPAT3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BGPAT2 และ BGPAT3 ในแต่ละบริษัท โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

  1. BGPAT2 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาท เป็น 1,327,500,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,175,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,317,500,000 บาท ในการนี้ S.IF. ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,982,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 398,250,000 บาท
  2. BGPAT3 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาท เป็น 1,302,500,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,925,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,292,500,000 บาท ในการนี้ S.IF. ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,907,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 390,750,000 บาท

ดังนั้น BGPAT2 และ BGPAT3 ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์และไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของ BGPAT2 และ BGPAT3 แต่อย่างใด กล่าวคือ BGPAT2 และ BGPAT3 แต่ละบริษัทมีธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น (Combined Cycle Cogeneration Plants) กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ ด วัลเลย์ ไทยแลนด์อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปีและมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกับเจ้าของนิคม อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคง

รวมถึงมีความคล่องตัวในการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าและติดตั้งสายส่งในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นเมือง นวัตกรรมอาหารที่ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ระดับสากล โดยในบริเวณดังกล่าวมีโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ตั้งอยู่ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด โครงการโรงไฟฟ้า BGPAT2 และโครงการ โรงไฟฟ้า BGPAT3 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมที่ 403 เมกะวัตต์

Back to top button