“รัตนา จิระพงษ์ตระกูล” ตัดขายหุ้น THE ออก 3.44% เหลือถือ 6.90%

“รัตนา จิระพงษ์ตระกูล” ตัดขายหุ้น THE ออก 3.448% เหลือถือ 6.9054% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ THE โดย นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.448% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.9054% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

 

Back to top button