ครม.เคาะเพิ่มวงเงิน “บ้านล้านหลัง เฟส2” อีก 2 หมื่นลบ.-ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% นาน 4 ปี

ครม.เห็นชอบปรับวงเงินโครงการ “บ้านล้านหลัง เฟส 2” อีก 2 หมื่นลบ. เพิ่มเป็น 7 หมื่นลบ. พร้อมปรับเงื่อนไขไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ และปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% นาน 4 ปี จากเดิมคงที่ 3% ตลอด 5 ปี พร้อมขยายระยะเวลาโครงการถึง 31 ธ.ค.66 หรือจนกว่าสินเชื่อเต็มวงเงิน จากเดิมสิ้นสุดสิ้นปี 64


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนิน “โครงการบ้านล้านหลัง” โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาทแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในราคาและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบทบทวนมติเดิมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้

  1. ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบรวงเงินโครงการเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลังรวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท
  2. ธอส. จะไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมที่กำหนดให้ (1) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน (2) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน
  3. ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี (จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท)
  4. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงินโครงการ จากเดิมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้ ธอส. สำหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้กระทรวงการคลังติดตามการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 อย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลให้ ธอส.พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นผู้กู้ที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยมาก่อนเป็นอันดับแรก

สำหรับข้อมูลโครงการบ้านล้านหลังตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 21 ก.ค. 64 ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังไปแล้ว 52,514 ราย คิดเป็นเงิน 39,522 ล้านบาท จากวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท

Back to top button