ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้น NOK เหตุส่วนผู้ถือหุ้นงบปี 63 ติดลบ 7 พันลบ.

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้น NOK เริ่มวันนี้ เหตุส่วนผู้ถือหุ้นงบปี 63 โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์เป็นจำนวน 7,000 ล้านบาท มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์เป็นจำนวน 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

  1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ NOK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 โดยขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
  2. ให้ NOK แจ้งว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทจะมีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่ พร้อมทั้งให้บริษัทกำหนดเวลาดำเนินการตามแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการ หรือทางเลือกอื่นใด (ถ้ามี) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้เนื่องจากตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เคยเปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564) หลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3เดือน ดังนั้น ในกรณีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป และไม่เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

  1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลา NOK ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ NOK พร้อมทั้งติดตามการน าเสนอทางเลือกในการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวต่อไป

Back to top button