ETE ควัก 20 ลบ. ซื้อโรงไม้สับชีวมวล รองรับขยายธุรกิจ

ETE ควัก 20 ลบ. ซื้อโรงไม้สับชีวมวล จ.อุบลราชธานี รองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล พร้อมปรับโครสร้างถือหุ้นบ.ย่อย เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพบริหารงาน


บริษิท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพื่อให้การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทมีการจัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจน มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

  1. ETE ขายหุ้นที่ถือทั้งหมด 99.80% ในบริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN) ให้กับบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ETE ถือหุ้น 99.99%
  2. EFA ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 99.99% ในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด (ETEN1) ให้กับ SYN
  3. EFA ขายหุ้นที่ถืออยู่ 99.99% ในบริษัท อีทีอีเอนเนอร์จี 8 จำกัด (ETEN 8) ให้กับ SYN
  4. EFA ขายหุ้นที่ถืออยู่ 99.99% ในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด (ETEN2) ให้กับบริษัท อีทีอี แมเนจเมนท์ จำกัด (ETEM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ETE ถือหุ้น 99.27%
  5. EFA ขายหุ้นที่ถืออยู่ 99.99% ในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด (ETEN10) ให้กับ ETEM

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ EFA  ถือหุ้น 99.99% ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือก เข้าลงทุนในโครงการโรงไม้สับชีวมวล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล ตั้งอยู่ใน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

Back to top button