“ชนิดา แซ่ตั้ง” ขายหุ้น T กว่า 2% เหลือถือต่ำ 10%

ผถห.ใหญ่อันดับ 1 “ชนิดา แซ่ตั้ง” ตัดขายหุ้น T จำนวน 2.192% คงเหลือถือ 9.225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T โดย นางสาวชนิดา แซ่ตั้ง ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.192% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

Back to top button