ฉลุย! ผถห. NCL ไฟเขียวเพิ่มทุน 45 ล้านหุ้น ขาย PP ลุยขยายธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

ฉลุย! ผู้ถือหุ้น. NCL ไฟเขียวเพิ่มทุน 45 ล้านหุ้น ขาย PP รวม 4 ราย รับเงิน 150 ลบ. ลุยแผนขยายธุรกิจเพิ่มฐานรายได้ มั่นใจดันผลงานปี 64 ออลไทม์ไฮ


นายกิตติ  พัวถาวรสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน  45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 150,750,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นางละออ ตั้งคารวคุณ ,จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิชัย ด่านรัตน  และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้กว่า 150 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ที่ขยายตัวตามสถานการณ์การค้าโลก รวมทั้งการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจในระยะยาว ที่สำคัญอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต“

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจด้าน Non-Logistic ที่มีศักยภาพในอนาคต อาทิเช่น ธุรกิจ Digital Content รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ จากภาครัฐ และโปรเจกต์กัญชง-กัญชา เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Back to top button