“นเรศ งามอภิชน” ตัดขายหุ้น MACO ออก 0.40% เหลือถือ 9.66%

“นเรศ งามอภิชน”ตัดขายหุ้น MACO ออก 0.4065% เหลือถือ 9.6637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)หรือ MACO โดย นายนเรศ งามอภิชน ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วน 9.6637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

 

Back to top button