ครม.ขยายเวลาลดเงินสมทบ “ม.33-ม.39” ถึงพ.ย.นี้

ครม.อนุมัติขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพิ่มอีก 3 เดือน เริ่ม 1 ก.ย.-30 พ.ย.64 นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 2.5% ขณะที่ ม.39 เหลือ 235 บาท/เดือน 


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และในส่วนผู้ประกันตนตาม ม. 39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมบทจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 235 บาท/เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

การลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ก.ย. – พ.ย. 64 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945 – 1,575 บาท/คน และนายจ้าง มีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ นายธนกร กล่าว

Back to top button