IRPC แต่งตั้ง “ชาญศักดิ์ ชื่นชม” นั่งกรรมการ มีผล 1 ต.ค.นี้

บอร์ด IRPC ไฟเขียวแต่งตั้ง “ชาญศักดิ์ ชื่นชม” นั่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน “นพดล ปิ่นสุภา” ที่ลาออก มีผล 1 ต.ค.นี้


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้มีมติรับทราบการลาออกของนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายชาญศักดิ์ ชื่นชม เป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทน นายนพดล ปิ่นสุภา ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button