“ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล” ขายหุ้น RICHY ออกเหลือถือ 9.9963%

“ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ RICHY ขายหุ้นออก 0.1776% เหลือถือ 9.9963%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY โดย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9963% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 397,678,489 33.30
2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 120,000,000 10.05
3. บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด 69,414,592 5.81
4. น.ส. สุณี สถตินันท์ 63,363,085 5.31
5. น.ส. พิชญา ตันโสด 57,881,068 4.85
6. นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ 32,523,137 2.72
7. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 24,000,000 2.01
8. น.ส. ณัทษา ทักษิณาปัทท์กุล 19,850,400 1.66
9. นาง วรภา มนต์อารักษ์ 18,877,103 1.58
10. นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ 15,009,300 1.26

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/05/2564)

Back to top button