SA ตั้ง “ไซมิสฯ” เดินหน้าสู่พลังงานทางเลือก-เทคโนโลยี  

SA จัดตั้ง "บริษัท ไซมิส เทคโนโลยี จำกัด" เพื่อวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เข้าทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท  


นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ (28 ก.ย. 2564) ว่าได้ทำการจัดตั้ง บริษัทย่อยใหม่ชื่อ บริษัท ไซมิส เทคโนโลยี จำกัด โดยทำการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีจำนวนทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น มีดังต่อไปนี้  บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จำนวน 49,997 หุ้น, นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ จำนวน 1 หุ้น, นายพันธ์เทพ อาสนิททอง จำนวน 1 หุ้น และนางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จำนวน 1 หุ้น

โดยมีรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยดังนี้  นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ, นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ, นายพันธ์เทพ อาสนิททอง, นายสุพล จงจินตรักษา

ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งรายละเอียดถึงที่มาของแหล่งเงินทุนและขนาดของรายการดังต่อไปนี้ว่า ทางด้านเงินทุนนั้นมาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่วนขนาดของรายการ เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดรายการไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 

 

Back to top button