“ก.ล.ต.” ลงดาบอดีตมาร์เก็ตติ้ง “ธ.กรุงเทพ” ยักยอกเงินลูกค้า 27 ราย เสียหาย 139 ลบ.

“ก.ล.ต.” ลงดาบอดีตมาร์เก็ตติ้ง “ธ.กรุงเทพ” ยักยอกเงินลูกค้า 27 ราย เสียหาย 139 ลบ. พร้องสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานร้องเรียนจากธนาคารกรุงเทพ (BBL) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ม.ค.56 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.60 นางลัดดาวัลย์ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพ ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยหลอกให้ลูกค้าถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อซื้อกองทุน แต่ไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์ของลูกค้า และนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ลูกค้าไม่ตรงตามความจริง โดยที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารได้ถูกถอนและนำไปซื้อกองทุนกับธนาคาร ซึ่งมีลูกค้าเสียหายจำนวน 27 ราย เป็นเงินรวม 139.19 ล้านบาทบาท

โดยก.ล.ต.พิจารณาแล้วเห็นว่านางลัดดาวัลย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือ ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นกองทุนรวม แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางลัดดาวัลย์ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 จึงลงโทษนางลัดดาวัลย์ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2564

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้ตรวจสอบยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ได้ และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207

Back to top button