“โซลาร์อินเดีย” เพิ่ม Renewable Energy port ของ GPSC

การเปลี่ยนผ่านสู่ทิศทางพลังงานแห่งอนาคตสู่เป้าหมาย “คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นี่คือ “ก้าวสำคัญ” ในการขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนของ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด หรือ GRSC (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้น 100%) เข้าลงทุนในบริษัท Avaada Energy Private Limited ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย ด้วยมูลค่าการลงทุน 14,825 ล้านบาท พร้อมถือหุ้นในสัดส่วน 41.6%

ทำไมต้องเลือกลงทุนที่ประเทศอินเดีย?

GRSC มองเห็นศักยภาพใดใน Avaada และอินเดียเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 5 ของโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน มีความได้เปรียบด้านต้นทุนในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเทียบกับประเทศอื่น มีนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 95.7 กิกะวัตต์ในปัจจุบันให้เป็น 450 กิกะวัตต์

Avaada คือ บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนชั้นนำในประเทศอินเดีย กำลังการผลิตไฟฟ้า 4,560 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตไปสู่ 11,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งการเข้าลงทุนของ GRSC ครั้งนี้ จะสนับสนุนการเติบโตของ GPSC ในพลังงานหมุนเวียนอย่างก้าวกระโดด เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอีก 1,897 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 41.6% ส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 2,635 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 37% ของกำลังการผลิตทั้งหมด 7,102 เมกะวัตต์เดินหน้าสู่เป้าหมายกลุ่ม ปตท. ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

เส้นทางการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนถือเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในอนาคตที่รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยมุ่งหน้าสู่การลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยมลพิษ และเป็นมิตรกับธรรมชาติ กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมแทบเป็นเรื่องเดียวกัน อุตสาหกรรมมิอาจดำเนินธุรกิจได้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

รับชมวีดิโอ

Back to top button