SENA ตั้ง “พาวเวอร์ แคช” ลุยบริหารงานนิติบุคคล ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ

SENA จัดตั้งบริษัทย่อย “พาวเวอร์ แคช” ทุนจดทะเบียน 10 ลบ. ลุยบริหารงานนิติบุคคล-ให้บริการบริหารจัดการโครงการ ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ใช้ชื่อว่า บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด (พาวเวอร์ แคช) โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 98,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม 9,899,700 บาท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.9970 ของทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ

ทั้งนี้ “พาวเวอร์ แคช” มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระมูลค่า 10,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าต่อหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

Back to top button