NOBLE ผนึก U ซื้อหุ้น-ตั๋วสัญญาใช้เงิน “พระราม 9 อัลไลแอนซ์” หวังเพิ่มศักยภาพอสังหาฯ

NOBLE ร่วมทุน U ซื้อหุ้น-ตั๋วสัญญาใช้เงิน “พระราม 9 อัลไลแอนซ์” หวังเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ


บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U โดยการเข้าซื้อหุ้นและตั๋วสัญญาใช้เงินใน บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 จาก U

สำหรับ บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด นั้นประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 768,000,000 บาท มูลค่าต่อหุ้น 100 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 7,680,000 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน 209,094,520 บาท

อย่างไรก็ดีประเภททรัพย์สินที่ได้มานั้น เป็น (1) หุ้นสามัญจำนวน 3,840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และ (2) มูลค่าหน้าตั๋วสัญญาใช้เงิน 207,345,171.36 บาท โดย NOBLE ถือหุ้นร้อยละ 50 และ U ถือหุ้นร้อยละ 50

โดยการร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

 

 

Back to top button