กฟภ. ผนึก “PANUS” ศึกษา-พัฒนาโครงข่ายสถานีประจุไฟฟ้ารองรับ EV

กฟภ. ผนึก "พนัส แอสเซมบลีย์" ศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์


นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (PANUS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และรองรับการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย ระบบสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ และบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ากับระบบไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังร่วมศึกษา และพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model Development) ของ PEA VOLTA Platform สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Passenger and Commercial Vehicles) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ระบบธุรกิจร่วมและยืนยันสิทธิ (Clearing House System) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายผล PEA VOLTA Platform

ทั้งนี้ PEA พัฒนา PEA VOLTA Platform เป็น Digital Platform สำหรับบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA แล้ว จำนวน 57 สถานี และมีเป้าหมายเปิดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 73 สถานี ภายในปี 2564 และทยอยเปิดให้บริการเพิ่มรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566

 

Back to top button