บอร์ด RJH ไฟเขียวควัก 352.50 ลบ. ลงทุน RAM สัดส่วน 1.04%-เคาะซื้อหุ้นคืน 5.75 ล้านหุ้น

บอร์ด RJH ไฟเขียวควัก 352.50 ลบ. ลงทุน RAM สัดส่วน 1.04% พร้อมเคาะโครงการซื้อหุ้นคืน 5.75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.92% วงเงินไม่เกิน 150 ลบ.


บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM จำนวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของทุนจดทะเบียนของ RAM ในราคาหุ้นละ 141 บาท มูลค่ารวม 352,500,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 5.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Back to top button