TTCL ขายหุ้น “HATIECO” รับทรัพย์ 390 ลบ.

TTCL ขายหุ้นบริษัทย่อยในเวียดนาม “Ha Tien Energy Corporatio” ให้ “Idemitsu Kosan” รับทรัพย์ 390 ลบ. นําไปใช้เสริมสภาพคล่อง


บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) หรือ TTCL ระบุว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน Ha Tien Energy Corporation (HATIECO) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ Idemitsu Kosan Co., Ltd (IKC) ซึ่งมิใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (อ้างถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อการขายหุ้นของ HATIECO จำนวนร้อยละ 90 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานที่ได้อนุมัติ) โดยมีราคาขายอยู่ที่ 11,660,801 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 390 ล้านบาท) ทั้งนี้ HATIECO จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำรายการดังกล่าวเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต โดยมี IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท เงินที่ได้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้จะนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท

Back to top button