BCPG ตั้ง “สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์” นั่งกรรมการ มีผล 1 พ.ย.นี้

บอร์ด BCPG แต่งตั้ง “สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” มีผล 1 พ.ย.นี้


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Back to top button