STA คว้าใบอนุญาตปลูก “กัญชง” คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตปี 65 

STA ได้รับใบอนุญาตในการปลูกพืชกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยจะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าบริษัทที่ได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้


นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยบริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด หรือ SRP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชงไปนั้นทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ลป 6/2564 (ป) โดยให้ไว้แก่ SRP เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดย SRP ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กัญชงของบริษัท และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว บริษัทได้นำหลักการ “Digital Traceability” มาใช้กับผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มให้ไร่กัญชงของ SRP ตลอดจนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ในต้นปี 2565

Back to top button