ผถห. SSP ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย “หมอพงศ์ศักดิ์-ยูโอบี” ระดมเงิน 605 ลบ.

ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนขายหุ้น PP จำนวน 50 ล้านหุ้น จัดสรรให้ “ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด” จำนวน 30 ล้านหุ้น และ “พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 605 ลบ.


นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ พร้อมนางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน และนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ถ่ายภาพหลังเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มทุนขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 605 ล้านบาท จัดสรรให้กับ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด จำนวน 30 ล้านหุ้น และนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 20 ล้านหุ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

Back to top button