TFM เทรดวันนี้! ลุ้นวิ่งเหนือจอง 13.5 บ. ชูจุดแข็งผู้นำตลาดอาหารสัตว์เศรษฐกิจ

ลุ้น TFM เทรดสนั่นเหนือจอง 13.5 บ. ชูจุดแข็งผู้นำตลาดอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (29 ต.ค.64) หุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร

โดย TFM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก บริษัทมีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวมเท่ากับ 273,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ TFM เป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ำของกลุ่ม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU

ทั้งนี้ TFM มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยเสนอขายหุ้น 109.3 ล้านหุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TU 19.3 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจผู้จัดจำหน่าย 40.41 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 50 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการะคุณ 16.4 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของ TU 2.5 ล้านหุ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 13.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,215 ล้านบาท จากมูลค่าเสนอขาย 1,475.55 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,750 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 21.7 เท่า

โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 311.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.60 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ด้านนายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า TFM มุ่งเน้นพัฒนาสูตรการผลิต และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างและยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อการเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ โดยเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักและอยู่ระหว่างขยายสู่ประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ

โดยจะลงทุนในเครื่องจักร และการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเน้นการผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งเป็นหลัก นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะช่วยปรับโครงสร้างทางการเงินจากการชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

TFM มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ต่อปีโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจำนวนปันผลต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ หลัง IPO TFM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ TU ถือหุ้น 51% กลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ถือหุ้น 11.84% และนายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ถือหุ้น 3.1%

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจับตาสำหรับหุ้น TFM ที่จะเข้าทำการซื้อขายในวันนี้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากราคาไอพีโอที่ 13.50 บาทได้มากน้อยเพียงใด

Back to top button