BANPU ปิดจ๊อบซื้อโรงไฟฟ้า Temple I ขนาด 768MW รับรู้รายได้ทันที Q4/64

BANPU ปิดจ๊อบซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาด 768MW โดยเริ่มรับรู้รายได้ทันทีตั้งแต่ 1 พ.ย.64


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50 ถือหุ้นโดยบริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 96.3 ของบริษัทฯ และ Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ได้ทำการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในบริษัท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ขนาดกําลังการ ผลิต 768 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการลงทุน 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 14,298 ล้านบาท) โดยเริ่มรับรู้รายได้จากการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากการลงทุนดังกล่าว ทำให้บ้านปูรับรู้กําลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสัดส่วนทั้ง 100% หรือ รวมทั้งสิ้น 768 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้า Temple I เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมเศรษฐกิจและประชากรที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วใน ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 750,000 ครัวเรือนในตอนกลางของรัฐเท็กซัส โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ มีการติดตั้งระบบการจัดการมลภาวะให้อยู่ในระดับตํ่า มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้า ให้สอดรับกับรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า อยู่ในลำดับการเรียก จ่ายไฟฟ้าที่ดี ซึ่งเหมาะกับสภาพและการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของ Electric Reliability Council of Texas

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ เพื่อการเติบโต ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจไฟฟ้า ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน โดยส่งมอบพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเสถียรภาพในการผลิต มีความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงาน และราคาสมเหตุสมผล สามารถเข้าถึงได้โดยกระจายอยูในหลากหลายประเทศในภูมิภาคแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

โดยการร่วมลงทุนในครั้งนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนวกกําลัง (synergy) ระหว่าง BKV และ BPP ซึ่งทั้งสองบริษัทฯ เป็น Flagship ที่สำคัญภายใต้กลุ่ม BANPU โดยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การลงทุน ซึ่ง BKV 1 ใน 20 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติทั้งการบริหารจัดการ (Operational management) แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ การติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจพลังงาน

รวมไปถึงการดูแลชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมีความเข้าใจใน ตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของตลาด ERCOT ในขณะที่ BPP มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (technical know- how) และมุ่งเน้นการพัฒนาลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ High Efficiency, Low Emission (HELE) ซึ่งมีเป้าหมายการเติบโตอย่างชัดเจน การร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตามโครงสร้างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ผ่านการ พิจารณาอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยคำนึงถึงความสามารถในการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

Back to top button