ตลท.แขวน SP หุ้น GL-MAX-POLAR เหตุไม่ส่งงบไตรมาส 3/64

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น GL-MAX-POLAR เหตุไม่นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ได้แก่ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL, บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX, บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR

อีกทั้ง ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX

โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2564 และขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่ 17 พ.ย. 2564 หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

อนึ่ง APEX เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

พร้อมกันนี้ ขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL, บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2564 หลังส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

อนึ่ง หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)  ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

สำหรับ ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

Back to top button