EFORL กู้เงิน 335 ลบ. ลุยชำระหนี้แบงก์หวังลดภาระดอกเบี้ย

EFORL กู้ยืมเงินจำนวน 335 ลบ. นำไปชำระหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งก่อนครบกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้


บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2564 มีมติให้สัตยาบันการทำ รายการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกจำนวน 4 ราย และบุคคลเกี่ยวโยง 1 ราย รวม 5 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 335 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ประกอบด้วย ผู้กู้ ได้แก่ นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ จำนวน 83.75 ล้านบาท

สำหรับผู้ให้กู้ ได้แก่ นายทัศน์ภูมิ วรฤทธินภา จำนวน 36.25 ล้านบาท, นายอัครภูมิ วรฤทธินภา จำนวน 47.50 ล้านบาท, นางปณนรี สำราญใจ จำนวน 83.75 ล้านบาท, นายชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ บุคคลเกี่ยวโยง จำนวน 83.75 ล้านบาท

ส่วนวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท โดยนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งก่อนครบกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบุคคลภายนอกทั้ง 4 รายการข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน ตลอดจนเป็นการลดภาระหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงินหลักของบริษัท เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการมีสถาบันการเงินเพียงรายเดียว และด้วยสัญญามีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าเงื่อนไข ของสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการช่วยลดข้อจำกัดในการจัดหาแหล่งเงินทุน และ/หรือ เงินกู้ยืม จากแหล่งอื่น เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

ขณะที่ลักษณะการกู้ยืม เป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาว อายุไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR-0.25 ต่อปี ณ วันทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 5.22 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และอัตราดอกเบี้ย MLR อาจเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของธนาคาร

โดยมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปีภายในวันที่ 30 กันยายน 2571 ส่วนการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยนั้นจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน

Back to top button