BE8 ตั้ง “Beryl 8 Plus” รองรับแผนขาย-บริการระหว่างประเทศ

BE8 ตั้งบริษัทย่อย “Beryl 8 Plus” ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยทุนจดทะเบียน 478,400 บาท รองรับการขายและการให้บริการระหว่างประเทศ


บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อบริษัท Beryl 8 Plus (Singapore) Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจประเภท ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 478,4001 บาท (20,000 SGD) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 23.921 บาท (1 SGD)

สำหรับ Beryl 8 Plus (Singapore) Pte. Ltd. จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายกับ Snowflake ซึ่งเป็นคู่ค้าธุรกิจของบริษัท และรองรับการขายและการให้บริการระหว่างประเทศ

Back to top button