AMR เซ็น MOU “กรมอาชีวศึกษา” ปั้นบุคลากรป้อนระบบขนส่งราง สร้างอาชีพ-รายได้

AMR เซ็น MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร-พัฒนาความร่วมมือปั้นเด็กอาชีวะป้อนระบบขนส่งราง หวังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ


นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบวิศวกรรม (System Integrator) แบบครบวงจร และด้านคมนาคม สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานความก้าวหน้าของสังคม และอนาคตของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานความก้าวหน้าของสังคมและอนาคตของประเทศ

สำหรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทำราง โดยมีภารกิจเชื่อมโยงสถานศึกษาเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา และพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ และบูรณาการ การขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบราง ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและของประเทศ

“เรามองเห็นโอกาสของงานระบบขนส่งทางรางที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่มาก บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการผลิตและเสริมสร้างบุคลากรไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง โดยกำลังคนอาชีวศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์การทำงานจากหน้างานจริง และมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน” นายมารุต กล่าว

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นต้นไป

Back to top button