DEMCO คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ของ กฟภ. มูลค่า 250.75 ลบ.

DEMCO คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ของ กฟภ. มูลค่า 250.75 ลบ. ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง-จำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 จ.ฉะเชิงเทรา


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 250.75 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

Back to top button