“โสฬส คงคามี” เก็บหลักทรัพย์แปลงสภาพ SAAM เข้าถือกว่า 7%

“โสฬส คงคามี” เก็บหลักทรัพย์แปลงสภาพ SAAM จำนวน 6.6667% หนุนถือกว่า 7.4474%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการได้มาของหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM โดย นายโสฬส คงคามี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.6667% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.4474% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button