PLANET คว้างานปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรทัศน์รัฐสภา มูลค่า 54.89 ลบ.

PLANET คว้างานปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรทัศน์รัฐสภา มูลค่า 54.89 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการ 365 วัน


บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia Over The Top Television) กับรัฐสภาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วม “แพลนเน็ต เทนเซ็นต์ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทฯ และ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่ารวมของโครงการ 54.89 ล้านบาท (ห้าสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาของโครงการภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ

Back to top button