PLANET ตั้ง “แพลนเน็ต ไซเบอร์” รุกธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้รัฐ-เอกชน

PLANET ตั้ง “แพลนเน็ต ไซเบอร์” รุกธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ทุนจดทะเบียน 5 ลบ.


บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ภายใตชื่อบริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะทำการชำระทุนจดทะเบียนขั้นต้น 5,000,000 บาท คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนบริษัทย่อยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติ (24 ธ.ค.2564)

Back to top button