JMT แจ้งทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่ 683.66 ลบ. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

JMT ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จำนวน 120.48 ลบ. จากเดิมจำนวน 563.17 ลบ. เป็นจำนวน 683.65 ลบ. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว  


บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 155,790,065 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 608,781,680 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,571,745 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 311,580,130 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 240,963,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4.674 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 41.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240,963,856 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000,024 บาทนั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันนี้ (27 ธันวาคม 2564) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จำนวน 120,481,928 บาท จากเดิมจำนวน 563,173,127.50 บาท เป็นจำนวน 683,655,055.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Back to top button