“คลัง” คลอดพันธบัตรออมทรัพย์ “ส่งความสุข” วงเงิน 3 หมื่นล. ดีเดย์ขาย 17-31 ม.ค.65

“คลัง” ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "ส่งความสุข" วงเงิน 3 หมื่นลบ. รุ่น 3 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันไดเฉลี่ยอยู่ที่ 1.90% ต่อปี เปิดขาย 17-31 ม.ค.64


นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ม.ค. 65 จะเป็นวันแรกของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ส่งความสุข” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยจะเป็นการขายรุ่น 3 ปี สำหรับดอกเบี้ยขั้นบันไดเฉลี่ยอยู่ที่ 1.90% ต่อปี โดยปีแรกดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.60% ปีที่สองดอกเบี้ย 1.80% และปีที่สามดอกเบี้ย 2.30% โดยแบ่งการจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 วันที่ 17-18 ม.ค. 65 เปิดขายให้บุคคลธรรมดาอายุ 60 ปีขึ้นไปก่อน 2 วัน โดยกำหนดวงเงินให้ซื้อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อคน

ช่วงที่ 2 วันที่ 19-23 ม.ค. 65 หากวงเงินยังเหลืออยู่จากช่วงแรก จะเปิดจำหน่ายช่วงนี้ให้แก่บุคคลธรรมดา โดยกำหนดวงเงินให้ซื้อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อท่าน

ช่วงที่ 3 วันที่ 24-31 ม.ค. 65 ถ้ายังมีวงเงินเหลือจากช่วงที่ 2 จะเปิดจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา โดยไม่จำกัดวงเงิน

สำหรับการจำหน่ายจะผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL,  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (สบม.) เนื่องจากต้องการให้ผู้สูงอายุที่พลาดการซื้อครั้งที่แล้วสามารถซื้อในรอบนี้ได้

Back to top button