ASW ควัก 126.27 ลบ. ซื้อ “แม็กซี่ พรีเมียร์ วัน” ต่อยอดอสังหาฯ

ASW ควักเงิน 126.27 ลบ. ซื้อหุ้น “แม็กซี่ พรีเมียร์ วัน” สัดส่วน 100% ต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในก.พ.65


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แม็กซี่ พรีเมียร์ วัน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบจก.แม็กซี่ฯ ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 126,267,800 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อหน่วยงานราชการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้บจก.แม็กซี่ฯ ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในรูปแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ MAXXI Prime (Ratchada – Sutthisan) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ซึ่งผลสำเร็จของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้บจก.แม็กซี่ฯ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

Back to top button