ครม.ไฟเขียว เพิ่มเพดานกองทุน “กบข.” ลงทุนตปท. สัดส่วน 60%

ครม.ไฟเขียวเพิ่มเพดานของเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกิน 40% เป็นไม่เกิน 60%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยอ้างอิงรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกิน 40% เป็นไม่เกิน 60% ของเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เฉพาะในส่วนของแผนการลงทุนหลัก เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินของกบข. ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะทำให้สมาชิกมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้สมาชิกมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นกบข.จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้กฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้ในปัจจุบัน ได้กำหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และสัดส่วนในการนำเงินของกบข.เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งไม่รวมเงินสำรอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอื่นที่ไม่ใช่แผนการลงทุนหลัก ไปลงทุนหาประโยชน์ 4 แนวทาง ได้แก่ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60% และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นไม่เกิน 40%, ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม่รวมถึงพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ที่ออกโดยนิติบุคคลไม่เกิน 10% หรือไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้กึ่งทุน เมื่อรวมกันทุกนิติบุคคลแล้วต้องไม่เกิน 35%, ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 40% และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 12%

Back to top button