TSR ตั้ง “สยาม อุฬารวงศ์” นั่ง MD คนใหม่ มีผล 31 ม.ค.นี้

บอร์ด TSR ตั้ง “สยาม อุฬารวงศ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผล 31 ม.ค.นี้


บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานกรรมการบริหาร,2. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ กรรมการบริหาร,3. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ กรรมการบริหาร

อีกทั้งมีมติแต่งตั้ง นายสยาม อุฬารวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ(MD) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button